โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

[ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ