โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

จำนวนบุคลากรทั้งหมด-แยกตามเพศ