โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

ขอเช็ญร่วมงานตลาดนัดวิชาการวิชาชีพประจำปี 2560

ด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จะจัดงานตลาดนัดวิชาการวิชาชีพ ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 จึงขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน และบุคคลภายนอกมาร่วมงาน ซึ่งมีกิจกรรมประกวดการแสดงต่าง ๆ ดังนี้
• ประกวดแฟชั่นรียูส ส่งเสริมความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ติดต่อครูมัลลิกา เจริญสิริ, ครูนภัสกุณ จิบโคกหวาย และครูสุภานี สุวรรณมิตร
• ประกวดเต้น Cover Dance (ประเภททีม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ติดต่อครูอำนวย รัศมี
• ประกวดดาวเดือน TO BE NUMBER ONE ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ติดต่อครูปิยะพันธ์ ยวงปรางค์
• ประกวดวงดนตรี (สากล) ติดต่อครูเกรียงไกร บำรุงวงศ์