โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

จัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 7 โดยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ในวันพุธที่ 26 มิุถุนายน 2556 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเีรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"  [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ครูเกรียงไกร