อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ม.ปลาย


จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้ายอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นมัธยมปลาย ครั้งที่ 3 ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก [ภาพกิจกรรม]
รายชื่อนักเรียนที่โรงเรียนส่งเข้าร่วมโครงการฯ
1. นางสาวศิริพร บุญเรือน ชั้น ม.6/3
2. นางสาวสิริรัตน์  บุญเรื่อง ชั้น ม.6/3
3. นางสาวธรรมมาภรร์  ปิ่นเงิน ชั้น ม.6/3
4. นางสาวกนกวรรณ์  บุญมาตร ชั้น ม.6/3
5. นายประวิทย์  บุญล้ำ ชั้น ม.6/4
6. นายดิฐษกร  ภูมิภาค ชั้น ม.6/4
7. นายนับทอง  สวัสดิชัย ชั้น ม.6/4