ประกวดโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปี 2556

   จากการที่โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”  ได้ส่งประกวดโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School  เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปี 2556”  กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ผลปรากฏว่าได้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 ( คัดเลือกไว้ 100 โรงเรียนจากทั้งหมดกว่า 800 โรงเรียน ) ได้รับโล่ และเงินรางวัล 10,000  บาท  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556  และได้คะแนนสูงอยู่ในกลุ่ม 14 โรงเรียน ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกระดับประเทศต่อไป  นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราชาว น.พ.ก. ทุกคน ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการอำนาจ  ประยูรศุข ท่านรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครูที่ปรึกษา ครูทวาย บุญเกิด ครูมัลลิกา  เจริญศิริ , ครูบรรจง  คงชุ่ม , ครูสุพจน์  ทวีทรัพย์ , ครูชวนพิศ  ชูรัตน์ , ครูเกศกนก  นันตา ,ครูโสภิดา  วงษ์ดวง , ครูพัชรี  อินทปัญญา , ครูสมควร  ศรีโยวงศ์ , ครูพรทิพย์  ตองติดรัมย์   ร่วมกับคณะกรรมการนักเรียนในปี 2556 นำโดย นางสาวกมลวรรณ  ถนนทอง ชั้น ม.6/1 หัวหน้าโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อจัดการขยะทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ขยะอินทรีย์  ขยะรีไซเคิล  ขยะทั่วไป  และขยะอันตราย โดยยึดหลัก 3Rs คือ  Reduce , Reuse  และ Recycle

 

   รางวัลนี้เป็นของนักเรียน คุณครู และนักการภารโรงทุกคนในโรงเรียน  ขอขอบคุณที่ทุกคนมีจิตสำนึก  และมีส่วนร่วมในการจัดการขยะภายในโรงเรียนและชุมชน  เพื่อให้เหลือขยะที่จะทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด  ขอให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันจัดการขยะตลอดไป  มิใช่เพื่อรางวัล  แต่เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ไว้ให้ลูกหลาน  (ส่วนรางวัลนั้นเป็นผลพลอยได้)