รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2557

  

ภาพบรรยากาศรับสมัคร วันที่ 20-24 มีนาคม 2557

ครูคอมพิวเตอร์กรอกข้อมูลนักเรียนลงในโปรแกรม Freshy

 ภาพบรรยากาศการสอบเข้าเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 29 มีนาคม 2557

 ภาพบรรยากาศการสอบเข้าเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 30 มีนาคม 2557

คณะผู้บริหารประกอบไปด้วยท่านผู้อำนวยการ อำนาจ  ประยูรศุข  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายวุฒิศักดิ์  แดงสกุล และหัวหน้างานวัดผล นายไพรัช  เพ๊ชรรุ่ง ตรวจเยี่ยมการสอบเข้าเรียนของนักเรียน

ทีมงานวัดผลและประเมินผลทำการตรวจข้อสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะรายงานผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 2-3 เมษายน 2557

 จบแค่นี้ก่อนนะครับส่วนบรรยากาศอื่นๆ จะเอามาลงเพิ่มเติมต่อไป