อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets)

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต (Tablets) สำหรับครูผู้สอนในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  [ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด]
เริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมกันก่อน โดยทีมงานรับลงทะเบียนสาวๆ สวยๆ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.50 น.

 คุณครูลงชื่อรับ Tablets จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสุพรีม ดิสท์บิวชั่น (ไทยแลนด์)

 ท่านผู้อำนวยการอำนาจประยูรศุข ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ท่านวุฒิศักดิ์ แดงสกุล เป็นผู้กล่าวรายงาน และคุณครูภัทรภร มั่นเพ็ชร เป็นพิธีกรในงาน

ภาพบรรยากาศในการอบรมของวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 หน่วยงานที่เข้าอบรมได้แก่ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา กลุ่มสาระฯภาษาไทย กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ งานห้องสมุด งานแนะแนว และงานคอมพิวเตอร์ และวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 หน่วยงานที่เข้าอบรมได้แก่ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯศิลปะ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯพลศึกษา

[ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด]