กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS)

จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสู่โรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล โดยมีกิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา (English for Integated studies : EIS) เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางตามหลักสูตรมาตรฐานสากล โดยดำเนินโครงการในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...