ค่ายนักวิจัยน้อย

ค่ายนักวิจัยน้อย ระหว่างวันที่  7-8  มิถุนายน 2557  โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือกิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อย Stem Camp เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการประกอบหุ่นยนต์  การตัดต่อวงจรบัดกรี  การใช้โปรแกรมบังคับให้หุ่นยนต์ทำงานและเดินตามเส้นทางที่กำหนด ช่วยให้ผู้เรียนมีศักยภาพ พัฒนาทักษะทางวิชาการ   [ภาพกิจกรรม]