โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว.

นักเรียนในระดับชั้น ม.5 และ ม.6 เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-NET ในวันที่ 14-18 มิถุนายน 2557 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก [ภาพกิจกรรม]