กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด


Anti-Drug57

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"ได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพซึ่งมีการแข่งขันฟุตบอลต่อต้านยาเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งต่อต้านยาเสพติดอีกด้วย [ภาพกิจกรรม]