ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร"

   เนื่องด้วยเป็นวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ครอบรอบ 78 ปี เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2557 ทางโรงเรียนจึงจัดพิธีทำบุญโรงเรียนเพื่อเป็นศิริมงคลต่อไป..[ภาพกิจกรรม]