โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

    เนื่องในวันศุกร์ที 4 กรกฏาคม 2557 ทางโรงเรียนบ้านา"นายกพิยากร" ทางกลุ่มงานคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอ-นิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  หลักสูตรที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557) ในระหว่างวันที่ 4-6 กรกฏาคม 2557 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความสามารถทำโครงงานดครงงานวิทยาศาสตรื/สิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์ ฝึกทักษะวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ทำงานเป็นทีม ตลอดจนเพิ่มโอกาศให้นักเรียนได้เข้าร่วมเวทีวิชาการระดับประเทศ [ภาพกิจกรรม]