ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม

 

  โรงเรียน บ้านนา "นายกพิยากร" ได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาเงินทุนการศึกษา 2557 โดยฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนจากชุนเซงฟาร์ม ประจำปีการศึกษา 2557  เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทุนละ 100,000 บาท [ภาพกิจกรรม]