โครงการอาเซียนศึกษา

  ในวันพูทธที่ 27 สิงหาคม 2557  โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนเพือเตรียมความพร้อมเข้าสูประชาคมอาเซียนในปี 2558 [ภาพกิจกรรม]