ค่ายคณิตศาสตร์


 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557  ทางกลุ่มสาระการเียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายทางคณิตศาสตร์ (Mathcamp)  [ภาพกิจกรรม]