พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด

[ภาพกิจกรรม]