กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM

งานโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตและเทคโนโลยี(กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อย) ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.1/1 และ ม.4/1 ในระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อุ่นเรือนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก   [ภาพกิจกรรม]