งาน 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร“ และ‎ทีมงานโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์‬ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงาน 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศ์ ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี [ภาพกิจกรรม]