พิธีมอบใบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557

งานทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 6 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558  โดยท่านผุู้อำนวยการ อำนาจ ประยูรศุข ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...เกรียงไกร,กันตินันท์,พันธนนท์,พัทธนันท์