คณะบุคลากรทางการศึกษาฝึกประสบการณ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ต้อนรับคณะบุคลากรทางการศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์ตำแหน่งผู้บริกหารสภานศึกษา ในระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2558 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน คอยอำนวยความสะดวก และตอบข้อซักถามเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้กับคณะบุคลากรดังกล่าว ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้กำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป [ภาพกิจกรรม]

ภายโดย...โสภิดา