การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ให้เป็นศูนย์สอบการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดนครนายก จำนวน 46 คน ในปีงบประมาณ 2558 นี้ โดยกำหนดวันสอบ คือวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.  ณ  อาคาร 3  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 322 และ 323 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" [ภาพกิจกรรม]