ปรับปรุงห้องเรียนสมองกลฝังตัว (Embedded System Room)

นักเรียนสายคอมพิวเตอร์ ม.6/5 ซึงเป็นคณะกรรมการนักเรียนปีปัจจุบันและครูคอมพิวเตอร์ร่วมกันปรับปรุงห้องเรียน Sound LAB ซึ่งเป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษเดิม ให้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ สำหรับจัดการเรียนการสอนรายวิชาหุ่นยนต์บีม การโปรแกรมภาษาโลโก้ด้วย Gogo Board และ การเขียนโปรแกรมภาษาซีบน Rasberry Pi โดยติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย LAN และระบบแสงสว่างใหม่ เมือวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 [ภาพกิจกรรม]