รับรางวัลบัวทอง เชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่าง "ครูดีเด่น"

นายมนูกิจ บ้านเล้า  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เข้ารับรางวัลบัวทองเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่าง "ครูดีเด่น" ประจำปี 2558 จาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร