ประชุมจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2559

งานแผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์อัจฉริยะภาพ โดยมีท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นายมนูกิจ บ้านเล้า เป็นประธานในการประชุม [ภาพกิจกรรม]