พิธีมอบใบเกียรติบัตรนักเรียนที่แข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 65

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดอ่างทอง ในวันจันทร์ที่ 29 ธ้ันวาคม 2558 โดยท่่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี สรยุทธ  สืบแสงอินทร์ เป็นประํธานในพิธี [ภาพกิจกรรม
ภาพโดย...อภิชาติ  ชัยชนะ