อบรมการใช้งานระบบงานทะเบียน-วัดผล SGS

งานทะเบียน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  จัดอบรมการใช้งานระบบงานทะเบียน-วัดผล SGS (Secondary Grade System) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ใหักับคณะครูโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ในระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น [ภาพกิจกรรม]