คุณพงศธร ดำรงค์สกุล มอบเงินบริจาคให้โรงเรียน น.พ.ก. จำนวน 100,000 บาท

คุณพงศธร  ดำรงค์สกุล มอบเงินบริจาคให้โรงเรียน น.พ.ก. จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษามารับมอบเงินในครั้งนี้ [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์