กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

งานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงาม และแสดงถึงความตัญญูกตเวทีของนักเรียนที่ครูได้อบรมสั่งสอนและให้วิชาความรู้ โดยจัดกิจรรมในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" โดยมีท่านผุ้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ เป็นประทานในพิธี และนำกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์, กร ท่ากลาง