สพฐ. ตรวจเยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" โดย นายชวลิต โพธิ์นคร (ผู้เชี่ยว สพฐ.) นายอดิสรณ์ ประจันตเสน (สำนักติดตามและประเมินผล) นางสาวธนัญญา แสงทอง (สำนักติดตามและประเมินผล) โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ให้การต้อนรับ และนำเสนอหลักสูตรตลอดจนวิธีการดำเนินกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่โรงเรียนได้ดำเนินการในปีการศึกษา 2559 [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ