กิจกรรมสวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

งานกิจการลูกเสือ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของคณะลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนตรารี ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ