พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

ด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" และในปี 2559 นี้จะครบรอบ 80 ปี ในการนี้โรงเรียนบ้านา "นายกพิทยากร" จึงได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ "นายกพิทยากรอนุสรณ์สถาปนา 79 ปี" (เพิ่มเติม) และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ