กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2559

ด้วยโรงเรียนบ้านา "นายกพิทยากร" กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2559 เพื่อเป็นการปลูกฝังและยกระดับมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและเยาวชนให้ตระหนักของความสำคัญทางศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมในการลด ละ เลิก อบายมุข โดยจัดพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ถวายผ้าป่า ผ้าอาบน้ำฝน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ตามวัดต่าง ๆ ของอำเภอบ้านนา [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ