กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ

 

[ภาพกิจกรรม

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ