กิจกรรม Math Camp ประจำปี 2559

[ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรี ส่งสิทธิ์ บัญญัติ