กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

[ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...เกศินี เพ็ชรรุ่ง