โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างภาพยนตร์สั้น

โครงการพัฒนาทางวิชาการด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สั้น (Film Camp) เป็นจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สั้น (Film Camp) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นซึ่งช่วยเสริมการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ สื่อให้เห็นถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยใช้ทักษะในการวางแผน การเขียนบทภาพยนตร์ การออกแบบการนำเสนอ และการตัดต่อภาพยนตร์ เพื่อให้ได้ภาพยนตร์สั้นที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณะ ตลอดจนการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อเข้าร่วมการประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สั้น (Film Camp) ในระหว่างวันที่ 23 -24 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และห้องศูนย์ปฏิบัติการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อ.บ้านนา จ.นครนายก [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...เกศินี  เพ็ชรรุ่ง