อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและวินัยเชิงบวกกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและวินัยเชิงบวก ในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ