ศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนบ้านนา "นายกพทิยากร" จัดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2559 [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ