งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2559

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับคณะผู้บริหารและครูในปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการมีผู้บริหาร จำนวน 1 คน ได้แก่ รองผู้อำนวยการไพโรจ อิ่มโอษฐ์ และข้าราชการครูจำนวน 10 คน ได้แก่ ครูกาญจนา   ยิ่งบุญ,ครูสมชาย ฉายเนตร, ครูปรีชา  จันทร์เทวี, ครูวราพร  แสงอรุณ, ครูนวลจันทร์  ช่วยบำรุง, ครูสุปราณี  ดียิ่ง, ครูพงศกร  ปัญญา, ครูเพ็ญแข  ปัญญา, ครูมาลาวรรณ์  นุ่มประสงค์ และครูพิมพิไล  ถือธรรม [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ