งานกฐินพระราชทาน ณ วัดช้าง

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมงานทอดผ้าพระกฐิน จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินทอดถวาย ณ วัดช้าง ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดช้าง [ภาพกิจกรรม]