โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรม

งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ทสรช. จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ในระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2559  โดยมีกิจกรรมอบรมการสร้างวัตถุ 3D  การเขียนโปรแกรมภาษาซีใน Raspberry Pi และ การประกอบหุ่นยนต์บีม [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...อภิชาติ