02/23 2560

คณะกรรมการมาประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ได้มาประเมินโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ซึ่งโรงเรียนได้ส่งเข้าประกวดโรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ในปีการศึกษา 2559 นี้ โดยมีคณะกรรมการสถานศกึษา คณะผู้บริการ คณะครู นักเรียน และ บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ และเข้ารับการประเมินตามตัวชี้วัดต่าง ๆ [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ