คณะกรรมการมาประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 คณะกรรมการได้มาประเมินนักเรียน คือ นายวันชัย  แซ่เจีย นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ