กลุ่มสารฯ วิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายดาราศาสตร์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดโครงการค่ายดาราศาสตร์ ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการสังเกต และอธิบายธรรมชาติของดาวและวัตถุท้องฟ้า ศึกษาต้นกำเนิด วิวัฒนาการ สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัตถุต่าง ๆ รวมทั้งปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สามารถสังเกตการณ์ได้ในท้องฟ้า [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ