รับรางวัลโรงเรียนสีเขียวระดับประเทศ Green Learning Award ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เข้ารับรางวัลโรงเรียนสีเขียวระดับประเทศ Green Learning Award ประจำปี 2559 เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงาน (จำนวนนักเรียนมากกว่า 2,000 คน) โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 13% [ภาพกิจกรรม]