การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณทลทหารบกที่ 12  จังหวัดปราจีนบุรี  ในระหว่างวันที่ 12-14  กุมภาพันธ์ 2560 [ภาพกิจกรรม
ภาพโดย...ครูสำลี  ชะเอม