พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการพิจารณาของคณะกรรมการให้เข้ารับทุนการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน   คน  และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  คน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ครูที่เกษียนอายุราชการ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" และผู้ที่ประสงค์จะมอบทุนการศึกษา  เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องโสตฯ [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ