รับรางวัลพระราชทานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดกระทุ่ม (เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลชมเชยที่ ๒ (อันดับที่ ๘ ของประเทศ) ภายใต้การควบคุมการฝึกซ้อมของคุณครูสมใจ ทรัพย์ศรีศุภชัย และคุณครูกรวรรณ จิตรโสภา โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดมีดังต่อไปนี้
    ๑. เด็กหญิงเบญจวรรณ พัฒนศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
    ๒. เด็กหญิงทิพย์วัลย์ ชาญวณิชชากุล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
    ๓. เด็กหญิงภัทราพร นุ่มเกิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
    ๔. นางสาวเพชรา อยู่ถาวร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๘
    ๕. นางสาวขวัญณิชา มูลตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๙